• slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Home
| Vision & Mission | Activity |  
 

Vision

วิสัยทัศน์ :

เพื่อเป็นพันธมิตรแก่ธุรกิจ เรานำเสนอโปรแกรมในการบริหารธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงกับมาตรฐานทางบัญชีทั้งของไทยและมาตรฐานสากล

 

Our solutionsMission


พันธกิจ :

ออกแบบเทคโนโลยีที่มีส่วนผสมของการคิดวิเคราะห์และการทำงานอย่างมีแบบแผนเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ