• slideshow_large
Home
| Products | Services | Outstanding Features |  
 

 Products

 

 

โปรแกรมบริหารจัดการการขายและการตลาด

 สำหรับโมเดลนี้มีหลายเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยบริหารการขายและการตลาด ทั้งในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารงานด้านการขายในธุรกิจของคุณ การแสดงผลประกอบการของบริษัท Insysc ERP ใช้แผงการประมวลผล(Dash Board) ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้ตาม KPIs ที่ตั้งไว้และช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการเงินได้อย่างถูกต้อง ให้โอกาสเรานำเสนอโปรแกรมบริหารจัดการการตลาดและการขายซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณ มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจ


...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โปรแกรมบริหารจัดการการซื้อและค่าใช้จ่าย

โมดูลนี้สามารถตรวจสอบใบขอซื้อและใบสั่งซื้อได้ทันที โดยผูกเข้ากับการรับของในคลังสินค้า และคัดเลือกผู้ขายตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป บริษัทเราช่วยออกแบบวงเงินและสิทธิในการอนุมัติคำสั่งซื้อ ซึ่งมีความสำคัญในการอนุมัติคำสั่งซื้อของบริษัท ผู้ที่มีสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้จะได้รับสิทธิในการสังซื้อสินค้าและบริการ และในส่วนของการจ่ายเงินก็จะเป็นสิทธิของผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินเท่านั้น หลักการเบื้องต้นในการซื้อสินค้าและบริการ ถูกผนวกรวมเข้ากับโปรแกรมของเราพร้อมด้วยการควบคุม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องทั้งในด้านคุณภาพ ราคา แหล่งในการจัดซื้อสินค้า การจัดส่งได้ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด รวมถึงลักษณะในการขนส่งอีกด้วย นอกจากนี้ โปรแกรมของเรายังช่วยให้พนักงานในบริษัทของคุณทำการซื้อ - ขายได้ในปริณาณที่มากขึ้นและสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายไว้ได้


...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โปรแกรมบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

เราผสมผสานเครื่องมือทางบัญชีเข้าไปใน ERP เพื่อบริหารทางการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วนตามต้องการ เราจัดเตรียม ERP ที่มีองค์ประกอบทางด้านบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารบริษัทให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีสากลและบริหารบริษัทในเครือได้ โปรแกรมนี้ได้รวมเอาบัญชีแยกประเภท,บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ และลูกหนี้การค้า บริษัทของเราได้ผนวกงบการเงินที่เชื่อถือได้และงบการเงินรวมเข้าไปในระบบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติได้ ที่สำคัญมากไปกว่านั้น โปรแกรมบริหารจัดการบัญชีและการสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆของ Insysc ได้อย่างลงตัว ได้แก่ โปรแกรมบริหารจัดการการซื้อ,โปรแกรมบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร,โปรแกรมบริหารจัดการการขาย,โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ และโปรแกรมบริหารจัดการทัพยากรบุคคล
...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ

โปรแกรมบริหารจัดการโครงการจะช่วยในการวางแผนและจัดการโครงการทางธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งบริหารตารางการทำงาน งบประมาณ เพื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่มาจากโครงการ โปรแกรมสามารถคำนวณต้นทุนของโครงการได้อัตโนมัติ อีกทั้งตารางงานของทุกคนจะถูกแจกจ่ายให้ทุกคนในทีม เพื่อให้ทุกคนได้ทราบและรีบปฎิบัติงานให้ทันต่อกำหนดส่งมอบ คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างทันท่วงที ช่วยบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนและลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการได้ ระบบอัจฉริยะนี้ จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ที่รับผิดชอบ กรณีที่เกิดความล่าช้าของงานขึ้น ทำให้เข้ามาจัดการบริหารแก้ไขได้ทันท่วงที ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเข้าไปทำการศึกษาธุรกิจของคุณ เพื่อวางแผนและออกแบบโปรแกรมการบริหารเพื่อให้เหมาะสมของธุรกิจของคุณมากที่สุด ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ


...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณบริหารจัดการพนักงานทั้งระบบ ตั้งแต่คัดเลือกพนักงาน,จัดอบรมและพัฒนาพนักงาน,ประเมินผลการปฏิบัติงาน,จ่ายเงินเดือน และสิ้นสุดการเป็นพนักงาน การประสบความสำเร็จของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกิดจากการที่มีระบบที่ดีในการใช้งานซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ
...........................................................................................................................................................................................

 

โปรแกรมบริหารจัดการสินทรัพย์

โปรแกรมนี้ช่วยคุณในการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยมีการสอบกลับสถานที่จัดเก็บ,ปริมาณ,สถานะ รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์ปรากฎมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงิน (ทั้งการคิดค่าเสื่อมราคา,การตัดจำหน่าย,การเคลื่อนย้ายหรือยืมระหว่างแผนก) นอกจากนี้โปรแกรมยังมีระบบบาร์โค้ดเพื่อระบุถึงสินทรัพย์และสามารถตรวจสอบกลับได้
...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โมดูลที่กำลังพัฒนาในขณะนี้

· โปรแกรมบริหารจัดการการขนส่ง
· โปรแกรมบริหารจัดความความสัมพันธ์กับลูกค้า
· โปรแกรมบริหารจัดการความต้องการทางวัสดุ
· โปรแกรมธุรกิจอัจริยะ(ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ)
...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back  

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า

บริหารด้วยระบบ Barcode Technology สามารถจัดเก็บสินค้าได้ครบถ้วนทุกรายการในระดับเล็กสุด เห็นการเคลื่อนไหวซื้อขาย เข้าออก ยอดคงเหลือเรียลไทม์ ต้นทุนต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย กำไรต่อหน่วย นอกจากนี้ยังมีการเตือนถ้าสินค้าคงเหลือน้อยกว่า safty stock

 
  << Back  

Centrix Soft™

โปรแกรมบัญชีอัจริยะที่เหมาะกับความต้องการของ SMEs สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบัญชีและการเงิน ช่วยในการลดต้นทุนด้วยการลดเวลาพนักงานในการทำบัญชี และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ผู้บริหาร SMEs สามารถตรวจสอบผลประกอบการ ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างทันท่วงทีด้วยรายงานการบริหาร อาทิเช่น รายงานลูกหนี้ค้างชำระ เจ้าหนี้ค้างจ่าย งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น
...........................................................................................................................................................................................

 
  << Back